EGYPT SINAI

Sinai Desert

Andrew Haglington

Camel Riding
with the Bedouin

Sinai
Egypt