EGYPT SINAI

Andrew Haglington

Camel Riding
with the Bedouin

Sinai
Egypt